اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

برگزارکنندگان اصلی: شهرداری تهران، شهرداری کرج، شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا و مشارکت آکادمی علوم قزاقستان

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

برگزارکنندگان اصلی: شهرداری تهران، شهرداری کرج، شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا و مشارکت آکادمی علوم قزاقستان

اسلاید شو

اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
نویسندگان
پیوندهای مفید
مجلات علمی و پژوهشی طرف قرارداد
هیئت علمی و حامیان بین المللی

ژئوشیمی اکتشافی                              


ژئوفیزیک                   


ارزیابی ذخیره            


چالزنی و انفجار          


بارگیری و باربری     


معدن کاری سطحی  


معدن کاری زیرزمینی                 


تهویه معادن                                         


طراحی معادن             


خردایش و مدل سازی               


خواص سنجی و پرعیارسازی                              


هیدرومتالورژی                              


کنترل زمین و نگهداری            


حفرچاه و فضای زیرزمینی          


ژئوتکنیک                  


ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­ های مرتبط با معادن و صنایع معدنی                    


بازسازی معادن                             


اقتصاد معدن


ایمنی در معادن       


و سایر موضوعات وابسته